Algemene voorwaarden van A&G Letselschade B.V. gevestigd te Amsterdam

1. A&G Letselschade B.V., hierna te noemen de A&G, is een naar Nederlands recht opgericht Besloten Vennootschap
(B.V.)

2.1. De opdrachtnemer: A&G
2.2. De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de hulp inroept van A&G.
2.3. Onder de opdracht wordt verstaan de in onderling overleg tussen opdrachtgever en A&G te bepalen
werkzaamheden die door A&G verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder zulks dient te geschieden.

3.1. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voor zover hier niet schriftelijk van is
afgeweken. Niet alleen A&G Letselschade B.V., maar ook alle natuurlijke en rechtspersonen die direct of indirect bij
de uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever zijn betrokken kunnen op deze Algemene Voorwaarden een
beroep doen. 

3.2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

3.3. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht
stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met A&G gesloten opdrachten.
3.4. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.5. Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. De in dat geval vernietigde of nietige bepaling(en) komt zoveel als mogelijk een overeenkomstige betekenis toe.

4.1 Doet zich onverhoopt bij de uitvoering van een opdracht, waaronder mede begrepen is het niet, niet tijdig of niet
volledig uitvoeren daarvan, een gebeurtenis voor die tot aansprakelijkheid leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt
tot het bedrag waarop de voor A&G afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd
met het ter zake geldend eigen risico. A&G is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat A&G is
uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4.2 Indien om welke reden dan ook geen of geen volledige uitkering krachtens genoemde bovenstaande verzekering plaatsvindt, dan is de aansprakelijkheid van A&G per opdracht beperkt tot het bedrag van het honorarium dat A&G voor haar werkzaamheden heeft ontvangen in deze betreffende opdracht, maar vooralsnog niet meer dan 7500 Euro.

5. A&G Letselschade voert opdrachten uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen
aan een opdracht, aan de inhoud van verrichtte werkzaamheden en aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven. Het is een opdrachtgever niet toegestaan de rechten uit een opdracht, anders dan met uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke verleende toestemming van A&G, onder welke titel ook aan derden over te dragen.

6.1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke A&G overeenkomstig haar oordeel nodig heeft
voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking
van A&G te stellen.
6.2. A&G heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan
de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
6.3. Opdrachtgeverstaat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan A&G
ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard
van de opdracht niet anders voortvloeit.
6.4. A&G is niet verantwoordelijk voor schade, ontstaan doordat Opdrachtgever nalaat informatie aan te leveren of
doordat Opdrachtgever onjuiste informatie verstrekt dan wel een onjuiste weergave van de situatie schetst.
6.5. De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium,
ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden,
zijn voor rekening van Opdrachtgever.

7.1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft A&G het recht om bepaalde
werkzaamheden door derden te laten verrichten. A&G is nimmer aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van derden.

7.2. Alle diensten die door A&G worden geleverd worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig
de eisen van goed vakmanschap. Overeenkomsten zijn slechts te definiëren als een inspanningsverplichting en
kunnen nimmer een resultaatverplichting bevatten.
7.3. A&G baseert zich bij de uitvoering van de werkzaamheden op de door Opdrachtgever verstrekte informatie en
gegevens. De juistheid van deze informatie en gegevens is dan ook de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.
Opdrachtgever is gehouden A&G onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die gewijzigd zijn en
die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
7.4. Opdrachtgever is eveneens gehouden alle informatie en gegevens, welke A&G overeenkomstig haar oordeel nodig
heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig op de door A&G gewenste wijze ter beschikking te
stellen aan A&G. Eventuele kosten om informatie of gegevens te verkrijgen zijn voor rekening van Opdrachtgever.
7.5. Indien Opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie en gegevens aan A&G verstrekt of verstrekt heeft,
heeft A&G het recht de overeenkomst te ontbinden en Opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor eventuele
hieruit voortvloeiende schade.
7.6. Een afgesproken termijn voor het leveren van een dienst door A&G wordt nimmer beschouwd als een fatale termijn,
maar slechts als richtlijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een afgesproken termijn begint te lopen
op het moment dat Opdrachtgever alle door A&G gevraagde informatie aan A&G verstrekt heeft.
8.1. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, in Euro’s middels storting of
overmaking op een door A&G aangewezen bankof girorekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende
declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op.
8.2. Indien Opdrachtgever niet binnen de termijn van 14 dagen heeft betaald, is A&G gerechtigd, nadat hij
Opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling vanaf de
vervaldag van de factuur aan Opdrachtgever de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:118 Burgerlijk Wetboek in
rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten,
welke A&G heeft.
8.3. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen komen alle
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval
is Opdrachtgeverincassokosten verschuldigd. Indien A&G hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van Opdrachtgever, evenals eventuele gemaakte gerechtelijke en
executiekosten.
8.4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van
A&G en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens A&G onmiddellijk opeisbaar.

9.1. A&G is, behoudens verplichtingen die de wet haar oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht
tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding
betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door
verwerking daarvan verkregen resultaten.
9.2. Opdrachtgever is gehouden geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van alle gegevens en
stukken, die betrekking hebben op de opdracht, welke in redelijkheid hebben te gelden als
vertrouwelijk en geheim.
9.3. A&G is gerechtigd alle (medische) informatie en gegevens die van belang zijn voor de beoordeling van de schade
door te zenden aan de desbetreffende wederpartij of diens verzekeraar, dan wel diens vertegenwoordiger, alsmede
eventueel andere bij de schaderegeling noodzakelijk betrokken partijen.

10. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en A&G is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de
regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar
aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement
waarin A&G gevestigd is.