fbpx

Ongeval tussen auto en fietser

Volgens de statistieken zijn ongeveer 40% van alle verkeersdoden de fietsers. Ongevallen tussen gemotoriseerde voertuigen enerzijds en fietsers en voetgangers anderzijds is geregeld in de wet, namelijk artikel 185 Wegenverkeerswet

Kosteloze

Letselschadescan
Contact opnemen

085 060 2431

Letselschade advocaat

Artikel 185 Wegenverkeerswet

  1. “ Indien een motorrijtuig waarmee op de weg wordt gereden, betrokken is bij een verkeersongeval waardoor schade wordt toegebracht aan, niet door dat motorrijtuig vervoerde, personen of zaken, is de eigenaar van het motorrijtuig of – indien er een houder van het motorrijtuig is – de houder verplicht om die schade te vergoeden, tenzij aannemelijk is dat het ongeval is te wijten aan overmacht, daaronder begrepen het geval dat het is veroorzaakt door iemand, voor wie onderscheidenlijk de eigenaar of de houder niet aansprakelijk is.
  2. De eigenaar of houder die het motorrijtuig niet zelf bestuurt, is aansprakelijk voor de gedragingen van degene door wie hij dat motorrijtuig doet of laat rijden. 
  3. Het eerste en het tweede lid vinden geen toepassing ten aanzien van schade, door een motorrijtuig toegebracht aan loslopende dieren, aan een ander motorrijtuig in beweging of aan personen en zaken die daarmee worden vervoerd. 
  4. Dit artikel laat onverkort de uit andere wettelijke bepalingen voortvloeiende aansprakelijkheid.”

Wettelijk is de kwetsbare voetganger en fietser dus beschermd in het verkeer tegenover het gemotoriseerde voertuig.

Hoe oud is het slachtoffer?

De wet- en regelgeving maakt onderscheid tussen kinderen jonger dan 14 jaar enerzijds en kinderen/volwassen van 14 jaar en ouder anderzijds.

Jonger dan 14 jaar: Jongeren onder de 14 jaar krijgen hun schade volledig vergoed, tenzij er sprake is van overmacht. De bestuurder van het gemotoriseerde voertuig dient te bewijzen dat er sprake is van overmacht. De voorwaarden van overmacht bespreken wij hieronder.
Ouder dan 14 jaar: Jongeren ouder dan 14 jaar en volwassenen krijgen op basis van artikel 185 Wegenverkeerswet minimaal 50% van hun schade vergoed, tenzij er sprake is van overmacht. De bestuurder van het gemotoriseerde voertuig dient te bewijzen dat er sprake is van overmacht.

Overmacht?

Van overmacht is er slechts sprake indien de bestuurder van het gemotoriseerde voertuig ‘’rechtens geen enkel verwijt’’ kan worden gemaakt. Uit de jurisprudentie blijkt dat de rechter alleen in zeer uitzonderlijke gevallen overmacht aanneemt. Zo is onder andere bepaald dat de bestuurder van een gemotoriseerd voertuig ook rekening met houden met de fouten van andere verkeersdeelnemers. Denk hierbij aan fietsers die door rood rijden. In dat geval is er dus geen sprake van overmacht. De specialisten en juristen van A&G Letselschade kunnen de situatie namens u beoordelen op basis van de geldende wet- en regelgeving en u adviseren over uw rechten om een letselschadevergoeding te krijgen. Uiteraard is de juridische beoordeling van een casus ook volledig kosteloos. Neem voor meer vragen vandaag nog contact op met onze juristen.

A&G Letselschade

Uw specialist bij het verhalen van een letselschadevergoeding. De letselschadespecialisten van A&G Letselschade ontzorgen u volledig. Zo kunt u zich volledig richten op het herstel. A&G Letselschade streeft naar een rechtvaardige letselschadevergoeding. Onze diensten zijn volledig kosteloos. Neem daarom vandaag nog contact op met A&G Letselschade.

Contact opnemen

Correctie op basis van de redelijkheid en billijkheid

Per zaak kan bekeken worden of de 100%- en 50% schuldverdeling redelijk is. Hiervoor zijn onder andere enkele criteria van belang. Hieronder treft u aan de meest voorkomende criteria:
– De ernst en verwijtbaarheid van de gemaakte fouten;
– De aard en ernst van het letsel;
– De aard en ernst van de gevolgen van de schade;
– Bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld of er sprake is van een verzekering van een der partijen;
– Lichamelijke en/of geestelijke ontwikkeling van de partijen;
– Draagkracht van de partijen.

A&G Letselschade – Uw letselschadebureau met maatwerk van A tot Z

Na een ongeval kan er zowel materiële als immateriële schade ontstaan, helaas totaal ongevraagd! Het is dan belangrijk dat uw belangenbehartiger al uw rechten goed in kaart brengen en uw letselschade claimt bij de verzekeraar. A&G Letselschade is uw specialist bij het verhalen van uw letselschadevergoeding. Wij claimen uw letselschade volledig kosteloos en leveren per persoon maatwerk.

Contact
1

Gratis advies

A&G Letselschade claimt volledig kosteloos uw schade. Start vandaag nog uw letselschade traject.

2

Aansprakelijkheid bepalen

Onze juristen doen een toedracht onderzoek en bepalen aan de hand van de geldende wet- en regelgeving welke partij aansprakelijk is.

3

Schadeclaim bepalen

Letselschade berekenen is maatwerk. Laat de hoogte van de claim vandaag nog bepalen door de letselschadespecialisten van A&G Letselschade.

4

Indienen schadeclaim

Na erkenning van aansprakelijkheid zal A&G Letselschade uw schade berekenen. Na uw akkoord zal uw letselschadespecialist de claim indienen. Neem hier contact op